Normal hjärtfrekvens

En normal hjärtfrekvens för vuxna individer beror på om personen vilar eller utför någon typ av aktivitet. Vid vila ligger den normala pulsen hos en vuxen person mellan 60 och 80 slag per minut. Hjärtfrekvensen varierar alltså beroende på flera faktorer, inklusive personens allmäntillstånd och kroppsstorlek.

Normal hjärtfrekvens

I allmänhet indikerar en låg vilopuls på en bättre övergripande hälsa. En lägre vilopuls förknippas med ett starkare hjärta och därmed att personen är i fysiskt gott skick. Vilopulsen hos många vältränade personer och idrottare kan vara så låg som ner mot 40 slag per minut. Individer med en hög vilopuls har en större risk att drabbas av en hjärtattack, där kvinnor är i detta fall är mer utsatta än män.

Det finns rapporter och undersökningar som visar att människor med en vilopuls över 80 slag i minuten utsätter sig för en högre risk att få hjärtbesvär någon gång i livet. Detta gäller oavsett övrig livsstil såsom rökning, brist på fysisk aktivitet eller allmänt dålig kondition. De som har en vilopuls över 80 slag per minut rekommenderas att konsultera med vårdgivare om den höga pulsen håller i sig över en lång tidsperiod.

Andra faktorer som påverkar pulsen

En mindre välkänd faktor som påverkar en persons hjärtfrekvens är den omgivande temperaturen, oavsett om kroppen är i vila eller utför fysisk aktivitet. Är det kyligt eller har omgivningen en hög luftfuktighet behöver hjärtat pumpa hårdare för att förse kroppen med värme. Eftersom att hjärtat måste arbeta hårdare kommer pulsen att stiga och en större mängd blod att cirkulera i kroppen. Vid extrem värme ökar också hjärtfrekvensen och pulsen, men syftet är då istället för att kyla kroppen.

Andra faktorer som påverkar pulsen är personens kroppsstorlek, position och känslor. Individer som lider av ångest eller depression har en större benägenhet till en högre pulsfrekvens än en person som på ett bra sätt kan kontrollera sitt känslomässiga tillstånd. Stress är en vanlig orsak till en för hög puls och en av de första åtgärderna till att sänka pulsen är att minska på stressen.

Mediciners inverkan på pulsen

Det finns olika mediciner som på olika sätt kan sänka pulsen. Till exempel kan betablockerare förskrivas av läkare för de patienter som upplever en alltför hög puls. De som upplever smärta eller andra hjärtrelaterade problem måste kontakta vårdgivare snarast för bedömning och eventuell behandling. Individer med högt blodtryck riskerar också att få problem med en hjärtsjukdom i framtiden.

Vilka faktorer kan påverka pulsen/hjärtfrekvensen?

Fysisk tillstånd

En persons fysiska tillstånd är starkt kopplat till vilopulsen. En person som är vältränad har som regel en lägre vilopuls. Hjärtmuskeln stärks med ökande konditionsträning, vilket leder till att dess effektivitet ökar och pulsen sänks.

Kroppsstorlek och vikt

Hjärtat måste arbeta hårdare hos stor person, oavsett om de är långa eller är överviktiga. Detta leder till en ökning av puls.

Mediciner

Vissa mediciner kan öka eller minska en individs normala hjärtfrekvens. Konsultera genast vårdpersonal om någon medicinering förändrar hjärtfrekvensen drastiskt eller ger bröstsmärtor.

Klimat

Låga temperaturer resulterar i ökad värmeförlust för kroppen och för att kompensera detta slår hjärtat snabbare. Hjärtat tvingas att arbeta hårdare för att upprätthålla en normal kärntemperatur och hålla blodet flödande genom kroppen och alla dess organ.

Med kärntemperatur menas temperaturen i kroppens inre delar, det vill säga i hjärnan, buken och bröstet. Med perifer temperatur avses temperaturen i ytligt liggande kroppsdelar, till exempel muskler, fett och hud. Vid extrem värme kan också pulsen ökas, men då arbetar hjärtat istället hårdare med syftet att kyla kroppen.

Ålder

Hjärtfrekvensen sjunker normalt vid ökande ålder. Att barn under 1 år har en vilopuls över 100 slag per minut är inget konstigt.

Kroppsläget

Olika kroppspositioner påverkar hjärtat och pulsen. Till exempel kräver en stående position mer energi än att sitta eller ligga ner.

Känslomässiga förändringar

Olika känslotillstånd kan påverka hjärtfrekvensen. Det som avses med detta är till exempel, stress, ilska, ångest, sorg eller annan psykisk anspänning.

Att mäta maxpuls

Det finns flera olika formler för att räkna fram sin maximala puls. Vissa av dessa fungerar sämre, medan andra ger ett mer tillförlitligt värde. Det bästa sättet att fastställa sin maximala puls är genom att utföra ett maxpulstest. Ett maxpulstest kan göras av vissa vårdgivare som ett led i en större hälsoundersökning, men en del gym och även vissa elitidrottsklubbar kan också utföra ett maxpulstest. Pulsen kan därefter delas in i olika zoner beroende av vad som vill uppnås med träningen.

För de som inte har tillgång till eller möjlighet att utföra ett maxpulstest kan olika formler användas. Den enklaste och klassiska formeln är att subtrahera sin ålder från talet 220 för att erhålla maxpulsen. Till exempel har en 30-åring en maxpuls på 190 slag per minut. Läs mer om att beräkna maxpuls och andra mer avancerade formler här.

Att mäta vilopuls

Ett lätt sätt att mäta vilopulsen hos en person är genom att placera ett finger på halspulsådern och sedan räkna antalet pulsslag som uppstår under en viss tid. Det går även bra att placera ett finger på insidan av handleden, lite åt den sidan där tummen är belägen. Bästa resultat uppnås genom att ta pulsen i 60 sekunder, men det går även bra att till exempel ta pulsen i 30 sekunder och multiplicera antalet pulsslag med 2, eller i 20 sekunder och multiplicera antalet pulsslag med 3.

Ju längre period som mätningen pågår desto bättre resultat, säkraste resultat erhålls om mätperioden är 60 sekunder lång. Mäts pulsen under 60 sekunder fås resultatet direkt eftersom hjärtfrekvensen räknas i antal hjärtslag per minut. Använd gärna också en klocka eller stoppur för att erhålla ett mer exakt resultat. En stoppursfunktion finns idag i varje smartphone.

Den bästa tiden att mäta sin vilopuls är på morgonen precis efter att ha vaknat. Ibland kan det också vara svårt att känna sin egen puls och då är det bra att få hjälp av en annan person att mäta. Läs mer om normal hjärtfrekvens och att ta pulsen här.

Klassificeringen normal hjärtfrekvens och puls ligger mellan klassificeringarna låg puls och medelhög puls.