Normal hjärtfrekvens

Att förstå vuxna individers puls

En normal hjärtfrekvens för vuxna individer beror på om personen vilar eller utför någon typ av aktivitet. Vid vila är en persons normala hjärtfrekvensen 60 till 100 slag per minut. I allmänhet anses att en låg vilopuls pekar på en bättre övergripande hälsa. Hjärtfrekvensen varierar dock beroende på flera faktorer, inklusive personens allmäntillstånd och kroppsstorlek. Det anses att ju lägre vilopuls desto bättre fungerar hjärtat. Det indikerar vanligtvis att personen är i gott fysiskt skick. Hjärtfrekvensen för många vältränade personers vilopuls kan vara så låg som ner mot 40 slag per minut.

Normal hjärtfrekvens

För de individer som har en hög vilopuls ökar risken för att drabbas av en hjärtattack. Kvinnor är i detta fall mer utsatta än män. Det finns rapporter som visar att har en person en vilopuls som överstiger 80 slag i minuten så ökar risken för hjärtbesvär i senare delen av livet. Detta oavsett övrig livsstil såsom rökning, brist på fysisk aktivitet eller dålig kondition överlag. Det rekommenderas att konsultera vårdgivare för dem med en vilopuls över 80 slag per minut, om det håller i sig över en lång tidsperiod.

Indikationer på en hälsosam vilopuls

En låg puls indikerar normalt på en god kondition. En låg vilopuls är resultatet av regelbunden träning. Hjärtmuskeln stärks vid effektiv träningen och gör den mer effektiv. Många elitidrottare har ofta vilopuls ner mot 40 slag per minut tack vare deras livsstil. Normalt sett ska man inte oroas av över en låg vilopuls om inte ytterligare symtom upplevs såsom smärta, yrsel eller trötthet.

Att mäta vilopuls

Det bästa sättet att mäta vilopuls är att placera ett finger på motsatt handleds pulsåder och räkna sedan antalet slag som uppstår under ett bestämt antal sekunder. Det går även bra att placera ett finger på insidan av handleden, lite åt den sidan där tummen är belägen. Efter att ha räknat slagen så multiplicera detta med fyra om perioden var 15 sekunder, med 3 om pulsen mättes under 20 sekunder och med två vid 30 sekunders mätning.

Ju längre period som mätningen pågår desto bättre resultat uppnås, säkraste resultat erhålls om mätperioden är 60 sekunder lång. Mäts pulsen under 60 sekunder så fås resultatet direkt, eftersom hjärtfrekvensen räknas i antal slag per minut.

Den bästa tiden att mäta sin vilopuls är att mäta innan du går upp ur sängen på morgonen. Antal hjärtslag under en period som omfattar 1 minut bestämmer pulsens frekvens. Använd ett stoppur för att erhålla ett mer exakt resultat, en stoppursfunktion finns idag i varje smartphone. Det är bra om en annan person kan hjälpa till att mäta, eftersom det är svårt för vissa personer att känna sin egen puls.

Att mäta maxpuls

Det finns ett antal olika former för att räkna fram sin maximala puls. Vissa av dessa fungerar sämre medan andra ger ett säkrare värde. Det bästa sättet att fastställa sin maximala puls är genom att utföra ett maxpulstest. Det kan göras av vissa vårdgivare som ett led i en större hälsoundersökning. En del gym och även vissa elitidrottsklubbar kan utföra detta test. Pulsen kan delas in i olika zoner beroende av vad som uppnås medträningen. För de som inte har tillgång till dessa mer eller mindre kostsamma och avancerade tester så återstår att beräkna enligt nedan:

Andra faktorer som påverkar pulsen

Faktorer som inte är välkända men som påverkar en persons hjärtfrekvens är den omgivande temperaturen, oavsett om kroppen är i vila eller bedriver fysisk aktivitet. Är det kyligt eller har omgivningen en hög luftfuktighet så behöver hjärtat pumpa hårdare för att förse kroppen med värme. Det medför att hjärtat nu pumpar runt en ökande mäng blod i kroppen. En persons kroppsstorlek, position, och till och med känslor påverkar hjärtfrekvensen. Individer som lider av ångest eller depression har en större benägenhet till en högre pulsfrekvens än en annan person som på ett bra sätt kan kontrollera sitt känslomässiga tillstånd.

Mediciners inverkan på pulsen

Betablockerare kan förskrivas av läkare för de patienter som upplever en alltför hög puls. Individer som har högt blodtryck riskerar att få problem med hjärtsjukdom. Den som upplever smärta eller annat hjärtrelaterat problem måste kontakta vårdgivare så fort som möjligt för bedömning och eventuell behandling.

Hjärtfrekvens och träning

Effektiva träningsmetoder ökar hjärtfrekvensen och förbättrar konditionen. Hjärtat ansträngs och stärks vid träning, vilket är känt som den aktiva hjärtfrekvensen. På samma sätt som en vilopuls påverkas av faktorer som ålder och vikt, så påverkas även den aktiva hjärtfrekvensen av dessa faktorer.

Under fysisk aktivitet är det viktigt att övervaka pulsen. Om hjärtfrekvensen ökar för mycket kan det medföra en överbelastning och det bli farligt. En idealisk aktiv hjärtfrekvens är 60 till 80 % av den maximala hjärtfrekvensen. En persons maximala hjärtfrekvens kan enkelt beräknas genom att subtrahera ens ålder från 220. De som eftersträvar en mer noggrann kontroll och övervakning av sin träningsrutin kan använda sig av Karvonens formel.

Vilka faktorer kan påverka pulsen/hjärtfrekvensen?

Fysisk tillstånd

Hjärtmuskeln stärks med ökande konditionsträning och dess effektivitet ökar.

Kroppsstorlek och vikt

Hjärtat måste arbeta hårdare hos stor person, oavsett om de är långa eller är överviktiga.

Mediciner

Vissa mediciner kan öka eller minska en individs normala hjärtfrekvens. Konsultera genast vårdpersonal om medicinering förändrar hjärtfrekvensen drastiskt.

Klimat

Temperaturer under fryspunkten resulterar i ökad värmeförlust. För att kompensera detta kommer hjärtat att slå snabbare. Det behövs för att hålla blodet flödande genom kroppen till alla organen och för att upprätthålla din kärntemperatur. Med kärntemperatur menas temperaturen i kroppens inre delar, det vill säga i hjärnan, buken och bröstet. Med perifer temperatur avses temperaturen i ytligt liggande kroppsdelar, till exempel muskler, fett och hud.

Ålder

I takt med att man blir äldre så sjunker normalt sett hjärtfrekvensen. De som är yngre än 15 har normalt en vilopuls på 70 till 100 slag per minut.

Kroppsläget

Olika kroppspositioner påverkar hjärtat. Till exempel kräver stående mer energi än att sitta eller ligga ner.

Känslomässiga förändringar

Olika känslotillstånd kan påverka hjärtfrekvensen. Det som avses med detta är till exempel, stress, ilska, ångest, sorg eller annan psykisk anspänning.

Klassificeringen normal puls ligger mellan klassificeringarna låg puls och klassificeringen hög puls. Tryck på dessa för att läsa mer dessa.